shop icon

شرکت آقای بتن

Handshake

5 سال و 8 ماه

MapPin

فارس، شیراز


چسب آب بند 2 جزیی
پس کرایه

پس کرایه

۵۲,۰۰۰ تومان / هر گالن

ضد یخ ملات
پس کرایه

پس کرایه

۴,۴۰۰ تومان / هر گالن

ضد یخ بتن
پس کرایه

پس کرایه

۱۷,۸۵۰ تومان / هر گالن

روغن قالب امولوسیونی
پس کرایه

پس کرایه

۴۳,۰۰۰ تومان / هر لیتر

روغن قالب
پس کرایه

پس کرایه

۳۵,۰۰۰ تومان / هر لیتر

چسب بتن استحکامی
پس کرایه

پس کرایه

۵۷,۶۰۰ تومان / هر گالن

چسب بتن آبند
پس کرایه

پس کرایه

۸۴,۰۰۰ تومان / هر گالن

چسب بتن ویژه
پس کرایه

پس کرایه

۹۹,۵۰۰ تومان / هر گالن

واتر پروف پودری
پس کرایه

پس کرایه

۱۴,۷۰۰ تومان / هر پاکت

چسب بلوک
پس کرایه

پس کرایه

۸,۹۰۰ تومان / هر پاکت

چسب کاشی
پس کرایه

پس کرایه

۱۱,۹۰۰ تومان / هر پاکت

گروت
پس کرایه

پس کرایه

۱۱,۶۰۰ تومان / هر پاکت