زیما

زیما

سیمان پاکتی فارس _ عمده
موجودیموجودی : ۰ پاکت
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بدون بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر پاکت
ناموجود
سیمان سفید پاکتی 50 کیلوگرمی نی ریز _ عمده
موجودیموجودی : ۰ پاکت
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بدون بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر پاکت
ناموجود
سیمان فارس نو فله تیپ 1 - عمده
موجودیموجودی : ۱ تن
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بدون بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر تن
۱,۱۶۰,۰۰۰ تومان
سیمان پاکتی فارس _ 50 پاکتی
موجودیموجودی : ۸۵ پاکت
تحویل کار
تحویل کار
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بدون بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر پاکت
۸۲,۰۰۰ تومان
سیمان پاکتی فارس نو - عمده
موجودیموجودی : ۶۰۰ پاکت
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بدون بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر پاکت
۷۱,۰۰۰ تومان
سیمان فارس نو فله تیپ 2 - عمده
موجودیموجودی : ۰ تن
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بدون بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر تن
ناموجود