زیما

زیما

شن بادامی_عمده
موجودیموجودی : ۹,۹۸۸ تن
تحویل کار
تحویل کار
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بدون بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر تن
۲۴۵,۰۰۰ تومان
سیمان سپاهان اصفهان-عمده
موجودیموجودی : ۵۰۰ پاکت
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بدون بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر پاکت
۵۵,۹۰۰ تومان
سیمان سفید40 کیلوگرمی لار_عمده
موجودیموجودی : ۰ پاکت
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بدون بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر پاکت
ناموجود
پوکه بادامی معدن شهر بابک _ عمده
موجودیموجودی : ۹۶۳ متر مکعب
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بدون بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر متر مکعب
۳۷۵,۰۰۰ تومان
پوکه نخودی معدن شهر بابک_ عمده
موجودیموجودی : ۱,۰۰۰ متر مکعب
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بدون بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر متر مکعب
۴۳۰,۰۰۰ تومان
گچ و خاک مخلوط امیر کازرون_عمده
موجودیموجودی : ۱,۰۰۰ تن
تحویل کار
تحویل کار
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بدون بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر تن
۱,۱۴۴,۰۰۰ تومان
گچ سفید امیر کازرون_عمده
موجودیموجودی : ۱,۰۰۰ تن
تحویل کار
تحویل کار
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بدون بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر تن
۱,۱۵۴,۰۰۰ تومان
گچ و خاک مخلوط حبیب_عمده
موجودیموجودی : ۱,۰۰۰ تن
تحویل کار
تحویل کار
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بدون بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر تن
۱,۱۴۴,۰۰۰ تومان
گچ زیر کار حبیب_عمده
موجودیموجودی : ۱,۰۰۰ تن
تحویل کار
تحویل کار
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بدون بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر تن
۱,۱۴۴,۰۰۰ تومان
گچ سفید حبیب کازرون_عمده
موجودیموجودی : ۱,۰۰۰ تن
تحویل کار
تحویل کار
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بدون بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر تن
۱,۱۴۴,۰۰۰ تومان
مخلوط_عمده
موجودیموجودی : ۹۸۵ تن
تحویل کار
تحویل کار
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بدون بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر تن
۱۰۰,۰۰۰ تومان
سیمان استهبان- عمده
موجودیموجودی : ۶۲۰ پاکت
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بدون بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر پاکت
۵۳,۱۰۰ تومان