تولیدی تیرچه غلامی

تولیدی تیرچه غلامی

ریپ مخصوص فوم
موجودیموجودی : ۱۰,۰۰۰ عددی
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بدون بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر عددی
۱۵,۰۰۰ تومان
اسپیسر سیمانی 5 سانتی متری
موجودیموجودی : ۱,۰۰۰ عددی
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بدون بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر عددی
۱,۰۰۰ تومان
اسپیسر سیمانی 7/5 سانتی متری
موجودیموجودی : ۱,۰۰۰ عددی
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بدون بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر عددی
۱,۸۰۰ تومان
تیرچه بتنی 25 غلامی
موجودیموجودی : ۹۴,۳۴۰ متر
پس کرایه
پس کرایه
فروش آنی
استعلامی
خرده/عمده
عمده/خرده
بدون بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر متر
۶۸,۲۰۰ تومان
تیرچه بتنی 20 غلامی
موجودیموجودی : ۱۰,۰۰۰ متر
پس کرایه
پس کرایه
فروش آنی
استعلامی
خرده/عمده
عمده/خرده
بدون بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر متر
۶۵,۲۰۰ تومان