صبا فوم آریا ( فومکس )

صبا فوم آریا ( فومکس )

فوم سقفی 25
موجودیموجودی : ۹,۹۷۰ عدد
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بدون بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر عدد
۱۶۰,۰۰۰ تومان
فوم سقفی 20
موجودیموجودی : ۹,۷۰۰ عدد
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بدون بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر عدد
۱۴۰,۰۰۰ تومان
ورق یونولیت دانسیته 9
موجودیموجودی : ۱۵,۰۰۰ عدد
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بدون بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر عدد
۱۳,۰۰۰ تومان