اردکان هبلکس

اردکان هبلکس

بلوک دیواری هبلکس 8×25×60
موجودیموجودی : ۸۸۳ متر مکعب
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بدون بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر متر مکعب
۸۰۰,۰۰۰ تومان
بلوک دیواری هبلکس 10×25×60
موجودیموجودی : ۹۳۰ متر مکعب
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بدون بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر متر مکعب
۷۶۰,۰۰۰ تومان
بلوک دیواری هبلکس 12×25×60
موجودیموجودی : ۹۰۰ متر مکعب
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بدون بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر متر مکعب
۷۶۰,۰۰۰ تومان
بلوک دیواری هبلکس 15×25×60
موجودیموجودی : ۹۷۶ متر مکعب
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بدون بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر متر مکعب
۷۶۰,۰۰۰ تومان
بلوک دیواری هبلکس 20×25×60
موجودیموجودی : ۱,۰۰۰ متر مکعب
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بدون بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر متر مکعب
۷۶۰,۰۰۰ تومان
چسب پاکتی بلوک AAC
موجودیموجودی : ۷۹۵ پاکت
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بدون بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر پاکت
۱۷۵,۰۰۰ تومان