اردکان هبلکس

اردکان هبلکس

بلوک لیکا سه جداره15- فله
موجودیموجودی : ۱۰,۰۰۰ عدد
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بدون بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر عدد
۱۰,۵۰۰ تومان
بلوک دیواری هبلکس 20×25×60
موجودیموجودی : ۹,۳۳۹ متر مکعب
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بدون بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر متر مکعب
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
بلوک دیواری هبلکس 15×25×60
موجودیموجودی : ۹۹,۴۳۷ متر مکعب
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بدون بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر متر مکعب
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
بلوک دیواری هبلکس 12×25×60
موجودیموجودی : ۹,۰۰۰ متر مکعب
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بدون بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر متر مکعب
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
بلوک دیواری هبلکس 10×25×60
موجودیموجودی : ۲۴,۹۹۱ متر مکعب
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بدون بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر متر مکعب
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
بلوک دیواری هبلکس 8×25×60
موجودیموجودی : ۱,۰۰۰ متر مکعب
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بدون بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر متر مکعب
۱,۰۴۰,۰۰۰ تومان
بست رادیکالی هبلکس
موجودیموجودی : ۷,۰۰۰ عدد
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بدون بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر عدد
۱۰,۰۰۰ تومان
بست تخت
موجودیموجودی : ۱,۰۰۰ عدد
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بدون بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر عدد
۵,۰۰۰ تومان
بلوک دیواری هبلکس 8×25×60
موجودیموجودی : ۸,۸۸۳ عددی
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بدون بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر عددی
۱۴,۹۰۰ تومان
بلوک دیواری هبلکس 10×25×60
موجودیموجودی : ۲۴,۹۹۱ عددی
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بدون بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر عددی
۲۶,۵۰۰ تومان
بلوک دیواری هبلکس 12×25×60
موجودیموجودی : ۹,۰۰۰ عددی
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بدون بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر عددی
۱۷,۸۰۰ تومان
بلوک دیواری هبلکس 15×25×60
موجودیموجودی : ۹۹,۴۷۶ عددی
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بدون بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر عددی
۲۲,۳۰۰ تومان