shop icon

شعبه مرکزی فروشگاه فراشار

Handshake

5 سال و 8 ماه

MapPin

فارس، شیراز


پودر بندکشی فوگا
پس کرایه

پس کرایه

۱۷۰,۰۰۰ تومان / هر پاکت

پودر ماستیک
پس کرایه

پس کرایه

۱۴۹,۷۲۲ تومان / هر پاکت

چسب کاشی TA FLEX
پس کرایه

پس کرایه

۳۶۳,۲۹۷ تومان / هر پاکت

چسب کاشی TA PLUS
پس کرایه

پس کرایه

۲۶۹,۷۲۰ تومان / هر پاکت

بتونه درزگیر
پس کرایه

پس کرایه

۱۴۳,۱۱۷ تومان / هر پاکت

پین نانیوس (سوزن تنظیم ارتفاع)
پس کرایه

پس کرایه

۱,۲۸۶ تومان / هر عدد

قطعه افزایش طول نانیوس
پس کرایه

پس کرایه

۴۴,۴۴۹ تومان / هر عدد

رکاب نانیوس برای CD60/27
پس کرایه

پس کرایه

۵,۳۷۰ تومان / هر عدد

رکاب نانیوس برای F47
پس کرایه

پس کرایه

۴,۷۲۷ تومان / هر عدد

آویز نانیوس
پس کرایه

پس کرایه

۳,۸۶۹ تومان / هر عدد

قطعه رابط نانیوس
پس کرایه

پس کرایه

۲,۰۴۲ تومان / هر عدد

براکت CD60 (اتصال مستقیم CD60)
پس کرایه

پس کرایه

۴,۹۱۸ تومان / هر عدد