سیوان

سیوان

چسب بتن آب بند استحکامی
موجودیموجودی : ۲۰ گالن
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بدون بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر گالن
۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
ژل میکروسیلیس SG 800 (الیاف دار)
موجودیموجودی : ۲۰ گالن
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر گالن
۴۷۰,۰۰۰ تومان
ژل میکروسیلیس SG 100
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بدون بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر سطل
۳۵۵,۰۰۰ تومان
ابر روان کننده و کاهنده آب SP400
موجودیموجودی : ۳۳ گالن
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر گالن
۱,۸۵۵,۰۰۰ تومان
فوق روان کننده و کاهنده آب SP300
موجودیموجودی : ۱,۰۰۰ گالن
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر گالن
۱,۸۱۹,۰۰۰ تومان
ژل میکروسیلیس SG800
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر سطل
۴۵۰,۰۰۰ تومان