خرید و استعلام قیمت لوله و اتصالات آن

sivanland
|
تاسیساتarrowلوله و اتصالات
کوپلینگ بدون ترمز آتاپایپ سایز 125
پس کرایه

پس کرایه


استعلامی

استعلامی

۲۴,۲۷۰ تومان / هر عدد

کوپلینگ بدون ترمز آتاپایپ سایز 110
پس کرایه

پس کرایه


استعلامی

استعلامی

۱۹,۰۱۰ تومان / هر عدد

کوپلینگ بدون ترمز آتاپایپ سایز 90
پس کرایه

پس کرایه


استعلامی

استعلامی

۱۲,۷۲۰ تومان / هر عدد

کوپلینگ بدون ترمز آتاپایپ سایز 63
پس کرایه

پس کرایه


استعلامی

استعلامی

۷,۶۲۰ تومان / هر عدد

موفه آتاپایپ سایز 110
پس کرایه

پس کرایه


استعلامی

استعلامی

۲۴,۸۳۰ تومان / هر عدد

موفه آتاپایپ سایز 90
پس کرایه

پس کرایه


استعلامی

استعلامی

۱۵,۴۴۰ تومان / هر عدد

موفه آتاپایپ سایز 63
پس کرایه

پس کرایه


استعلامی

استعلامی

۹,۰۳۰ تومان / هر عدد

سیفون آتاپایپ سایز  125*110
پس کرایه

پس کرایه


استعلامی

استعلامی

۵۴,۳۱۰ تومان / هر عدد

سیفون آتاپایپ سایز 110
پس کرایه

پس کرایه


استعلامی

استعلامی

۵۰,۵۳۰ تومان / هر عدد

سیفون آتاپایپ سایز 90
پس کرایه

پس کرایه


استعلامی

استعلامی

۳۲,۳۵۰ تومان / هر عدد

سیفون آتاپایپ سایز 75
پس کرایه

پس کرایه


استعلامی

استعلامی

۲۴,۲۲۰ تومان / هر عدد

سیفون آتاپایپ سایز 63
پس کرایه

پس کرایه


استعلامی

استعلامی

۱۶,۱۸۰ تومان / هر عدد

سه راه بازدید بلند آتاپایپ سایز 110
پس کرایه

پس کرایه


استعلامی

استعلامی

۵۹,۷۳۰ تومان / هر عدد

سه راه خم 87/5 درجه آتاپایپ سایز 110
پس کرایه

پس کرایه


استعلامی

استعلامی

۵۴,۱۰۰ تومان / هر عدد

سه راه خم 87/5 درجه آتاپایپ سایز 90
پس کرایه

پس کرایه


استعلامی

استعلامی

۳۶,۵۸۰ تومان / هر عدد

سه راه خم 87/5 درجه آتاپایپ سایز 63
پس کرایه

پس کرایه


استعلامی

استعلامی

۲۰,۶۸۰ تومان / هر عدد

سه راه 90 درجه آتاپایپ سایز 160
پس کرایه

پس کرایه


استعلامی

استعلامی

۱۱۷,۱۰۰ تومان / هر عدد

سه راه 45 درجه آتاپایپ سایز 125
پس کرایه

پس کرایه


استعلامی

استعلامی

۷۵,۳۷۰ تومان / هر عدد

سه راه 45 درجه آتاپایپ سایز 110
پس کرایه

پس کرایه


استعلامی

استعلامی

۵۵,۲۶۰ تومان / هر عدد

سه راه 45 درجه آتاپایپ سایز 90
پس کرایه

پس کرایه


استعلامی

استعلامی

۳۸,۴۹۰ تومان / هر عدد

لوله و اتصالات