shop icon

کارگاه تیرچه و بلوک پارسه

Handshake

5 سال و 8 ماه

MapPin

فارس، شیراز


تیرچه بتنی 20
پس کرایه

پس کرایه

۷۰,۰۰۰ تومان / هر متر

بلوک سقفی 20
پس کرایه

پس کرایه

۸,۰۰۰ تومان / هر عدد