shop icon

مصالح ساختمانی امام رضا(ع)

Handshake

5 سال و 8 ماه

MapPin

فارس، شیراز


حمل خرده با نیسان
پس کرایه

پس کرایه

۱,۰۰۰ تومان / هر عدد

پوکه
پس کرایه

پس کرایه

۷۳۰,۰۰۰ تومان / هر متر مکعب

پودر سنگ
پس کرایه

پس کرایه

۹,۵۰۰ تومان / هر پاکت

سیمان پاکتی آباده
پس کرایه

پس کرایه

۶۹,۵۰۰ تومان / هر پاکت

گچ سفید فسا
پس کرایه

پس کرایه

۳۸,۰۰۰ تومان / هر پاکت

گچ گیپتون
پس کرایه

پس کرایه

۶۳,۰۰۰ تومان / هر پاکت

گچ میکرونیزه الاهلی
پس کرایه

پس کرایه

۵۳,۰۰۰ تومان / هر پاکت

گچ سفید حبیب کازرون
پس کرایه

پس کرایه

۳۰,۰۰۰ تومان / هر پاکت

ماسه شسته
تحویل کار

تحویل کار

۳۴۰,۰۰۰ تومان / هر تن

ماسه شکسته 06
تحویل کار

تحویل کار

۳۲۰,۰۰۰ تومان / هر تن