عصرآهن

عصرآهن

میلگرد 20 آجدار
موجودیموجودی : ۰ کیلوگرم
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بدون بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر کیلوگرم
ناموجود
میلگرد 10 آجدار
موجودیموجودی : ۰ کیلوگرم
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بدون بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر کیلوگرم
ناموجود
قوطی آهنی 9 عصر آهن
موجودیموجودی : ۳,۶۵۹ کیلوگرم
پس کرایه
پس کرایه
فروش آنی
استعلامی
خرده/عمده
عمده/خرده
بدون بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر کیلوگرم
۳۰,۰۲۹.۵ تومان
انکر بولت 25 عصر آهن
موجودیموجودی : ۷۶۴ عدد
پس کرایه
پس کرایه
فروش آنی
استعلامی
خرده/عمده
عمده/خرده
بدون بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر عدد
۹۶,۵۰۰ تومان
انکر بولت 22 عصر آهن
موجودیموجودی : ۱۶۸ عدد
پس کرایه
پس کرایه
فروش آنی
استعلامی
خرده/عمده
عمده/خرده
بدون بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر عدد
۷۱,۶۰۰ تومان
بیس پلیت 20 عصر آهن
موجودیموجودی : ۹۶۶ کیلوگرم
پس کرایه
پس کرایه
فروش آنی
استعلامی
خرده/عمده
عمده/خرده
بدون بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر کیلوگرم
۲۲,۲۰۰ تومان
بیس پلیت 15 عصر آهن
موجودیموجودی : ۸۲۰ کیلوگرم
پس کرایه
پس کرایه
فروش آنی
استعلامی
خرده/عمده
عمده/خرده
بدون بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر کیلوگرم
۲۴,۳۰۰ تومان
بیس پلیت 12 عصر آهن
موجودیموجودی : ۹۷۶ کیلوگرم
پس کرایه
پس کرایه
فروش آنی
استعلامی
خرده/عمده
عمده/خرده
بدون بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر کیلوگرم
۲۴,۳۰۰ تومان
میلگرد 16 آجدار ذوب آهن
موجودیموجودی : ۸,۰۰۰ کیلوگرم
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بدون بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر کیلوگرم
۲۶,۷۰۰ تومان
میلگرد 14 آجدار ذوب آهن
موجودیموجودی : ۰ کیلوگرم
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بدون بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر کیلوگرم
ناموجود
میلگرد 12 آجدار ذوب آهن
موجودیموجودی : ۹,۰۰۰ کیلوگرم
پس کرایه
پس کرایه
فروش آنی
استعلامی
خرده/عمده
عمده/خرده
بدون بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر کیلوگرم
۳۰,۵۷۴.۵ تومان