لیما

لیما

شن بادامی- عمده
موجودیموجودی : ۱ تن
تحویل کار
تحویل کار
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بدون بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر تن
۱۶۵,۰۰۰ تومان
ماسه شکسته 06 معدن شعبانی (شرق شیراز)
موجودیموجودی : ۱,۰۰۰ تن
تحویل کار
تحویل کار
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بدون بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر تن
۱۷۵,۰۰۰ تومان
ماسه شکسته 06 معدن شهید قضاوی(غرب شیراز)
موجودیموجودی : ۱,۰۰۰ تن
تحویل کار
تحویل کار
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بدون بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر تن
۱۹۰,۰۰۰ تومان
آجر لفتون ده سوراخ (کوره یزد) درجه یک فله
موجودیموجودی : ۱,۰۰۰ عدد
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بدون بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر عدد
۱,۲۰۰ تومان
آجر لفتون ده سوراخ (کوره یزد) درجه یک با بسته بندی
موجودیموجودی : ۳۰,۰۰۰ عدد
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بدون بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر عدد
۱,۳۰۰ تومان
آجر سفال 15 اسلامپور (درجه یک)-عمده
موجودیموجودی : ۸۳,۲۰۰ عدد
تحویل کار
تحویل کار
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بدون بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر عدد
۲,۵۵۰ تومان
آجر سفال 10 اسلامپور (درجه یک)-عمده
موجودیموجودی : ۹۹,۹۹۷ عدد
تحویل کار
تحویل کار
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بدون بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر عدد
۱,۹۰۰ تومان
آجر سفال 15 درسا (دستگاه خشک) درجه یک-عمده
موجودیموجودی : ۱۰۰,۰۰۰ عدد
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بدون بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر عدد
۱,۷۰۰ تومان
آجر سفال 10 درسا (دستگاه خشک) درجه یک-عمده
موجودیموجودی : ۱۰۰,۰۰۰ عدد
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بدون بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر عدد
۱,۴۰۰ تومان
آجر سفال 15 خوش قالب(درجه یک)-عمده
موجودیموجودی : ۱۰۰,۰۰۰ عدد
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بدون بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر عدد
۱,۵۰۰ تومان
آجر سفال 10 خوش قالب(درجه یک)-عمده
موجودیموجودی : ۱۰۰,۰۰۰ عدد
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بدون بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر عدد
۱,۲۰۰ تومان
ماسه شسته دوکوهک- عمده
موجودیموجودی : ۰ تن
تحویل کار
تحویل کار
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بدون بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر تن
ناموجود