shop icon

تیرچه بلوک آرکا

Handshake

5 سال و 8 ماه

MapPin

فارس، شیراز


بلوک سیمانی سقفی 25
پس کرایه

پس کرایه

۹,۴۰۰ تومان / هر عدد

بلوک سیمانی سقفی 20
پس کرایه

پس کرایه

۸,۵۰۰ تومان / هر عدد

تیرچه بتنی 25 آرکا
پس کرایه

پس کرایه

۸۵,۰۰۰ تومان / هر متر

تیرچه بتنی 20 آرکا
پس کرایه

پس کرایه

۷۵,۰۰۰ تومان / هر متر