کلینیک ساختمانی آراد

کلینیک ساختمانی آراد

باکس شیر توکار B شودر
موجودیموجودی : ۱۸ عدد
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بازاریابی
بازاریابی

۳%
قیمت هر عدد
۱,۵۰۵,۰۰۰
۱,۴۵۹,۸۵۰ تومان
تخفیف زمانی۱۶:۱:۲۴
دقیقهساعتروز
باکس شیر توکار A شودر
موجودیموجودی : ۱۷ عدد
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بازاریابی
بازاریابی

۳%
قیمت هر عدد
۱,۷۹۶,۰۰۰
۱,۷۴۲,۱۲۰ تومان
تخفیف زمانی۱۶:۱:۲۲
دقیقهساعتروز
سینک ظرفشویی 8062P طرح CAN
موجودیموجودی : ۱۰ عدد
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بدون بازاریابی
بازاریابی

۵%
قیمت هر عدد
۳,۴۰۰,۰۰۰
۳,۲۳۰,۰۰۰ تومان
تخفیف زمانی۱۶:۲:۴۴
دقیقهساعتروز
سینک ظرفشویی 8052P طرح CAN
موجودیموجودی : ۱۰ عدد
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بدون بازاریابی
بازاریابی

۵%
قیمت هر عدد
۳,۴۰۰,۰۰۰
۳,۲۳۰,۰۰۰ تومان
تخفیف زمانی۱۶:۲:۴۱
دقیقهساعتروز
سینک ظرفشویی 8041S45 طرح CAN
موجودیموجودی : ۱۰ عدد
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بدون بازاریابی
بازاریابی

۵%
قیمت هر عدد
۳,۹۴۰,۰۰۰
۳,۷۴۳,۰۰۰ تومان
تخفیف زمانی۱۶:۲:۳۸
دقیقهساعتروز
سینک ظرفشویی 8041P45 طرح CAN
موجودیموجودی : ۱۰ عدد
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بدون بازاریابی
بازاریابی

۵%
قیمت هر عدد
۳,۹۰۰,۰۰۰
۳,۷۰۵,۰۰۰ تومان
تخفیف زمانی۱۶:۲:۲۵
دقیقهساعتروز
پانل دوش طرح بارانیا شودر
موجودیموجودی : ۱۰ عدد
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بازاریابی
بازاریابی

۳%
قیمت هر عدد
۵,۴۱۲,۰۰۰
۵,۲۴۹,۶۴۰ تومان
تخفیف زمانی۱۶:۲:۵۱
دقیقهساعتروز
پانل دوش طرح گاما شودر
موجودیموجودی : ۱۰ عدد
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بازاریابی
بازاریابی

۳%
قیمت هر عدد
۱,۱۰۵,۶۰۰
۱,۰۷۲,۴۳۲ تومان
تخفیف زمانی۱۶:۲:۴۹
دقیقهساعتروز
پانل دوش طرح آلما شودر
موجودیموجودی : ۱۲ عدد
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بازاریابی
بازاریابی

۳%
قیمت هر عدد
۲,۹۴۰,۷۰۰
۲,۸۵۲,۴۷۹ تومان
تخفیف زمانی۱۶:۲:۳۸
دقیقهساعتروز
فلاش تانک روکار طرح مارگو شودر
موجودیموجودی : ۱۰ عدد
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بازاریابی
بازاریابی

۳%
قیمت هر عدد
۶۸۰,۶۰۰
۶۶۰,۱۸۲ تومان
تخفیف زمانی۱۶:۱:۳۷
دقیقهساعتروز
فلاش تانک روکار طرح فارل شودر
موجودیموجودی : ۱۰ عدد
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بازاریابی
بازاریابی

۳%
قیمت هر عدد
۶۸۰,۶۰۰
۶۶۰,۱۸۲ تومان
تخفیف زمانی۱۶:۱:۲۸
دقیقهساعتروز
شیر ظرفشویی طرح بیزانس شودر
موجودیموجودی : ۱۰ عدد
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بازاریابی
بازاریابی

۳%
قیمت هر عدد
۳,۱۸۳,۰۰۰
۳,۰۸۷,۵۱۰ تومان
تخفیف زمانی۱۵:۲۳:۲۶
دقیقهساعتروز