سگال

سگال

ماسه شسته
موجودیموجودی : ۴۹۰ تن
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر تن
۱۹۰,۰۰۰ تومان
ماسه شکسته 06
موجودیموجودی : ۴۹۵ تن
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر تن
۱۹۰,۰۰۰ تومان
مخلوط سرند نشده ( سد سازه ) _ عمده
موجودیموجودی : ۵۱ تن
تحویل کار
تحویل کار
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر تن
۹۰,۰۰۰ تومان
آجر لفتون قالب بزرگ کوره خراسانی _ عمده
موجودیموجودی : ۱,۰۰۰ عدد
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر عدد
۵۵۰ تومان
سفال 15 کوره بهزیست سفالین یزد _ عمده
موجودیموجودی : ۸,۲۰۰ عدد
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر عدد
۸۵۰ تومان
سفال 10 کوره بهزیست سفالین یزد _ عمده
موجودیموجودی : ۱۸,۶۰۰ عدد
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر عدد
۶۵۰ تومان
آجر سه گل یزد _ عمده
موجودیموجودی : ۴,۵۰۰ عدد
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر عدد
۵۰۰ تومان
بلوک سنگین دیواری
موجودیموجودی : ۱,۰۰۰ عدد
تحویل کار
تحویل کار
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر عدد
۴,۵۰۰ تومان
پودر سنگ 15 کیلوگرمی
موجودیموجودی : ۳۷۰ پاکت
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر پاکت
۶,۵۰۰ تومان
بلوک سنگین دیواری ته پر
موجودیموجودی : ۸۰۰ عدد
تحویل کار
تحویل کار
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر عدد
۵,۹۰۰ تومان
بلوک سنگین نما گچ ماشینی فارس
موجودیموجودی : ۲,۰۰۰ عدد
تحویل کار
تحویل کار
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر عدد
۷,۵۰۰ تومان
بلوک سبک معدنی 10
موجودیموجودی : ۹,۰۰۰ عدد
تحویل کار
تحویل کار
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر عدد
۶,۵۰۰ تومان