سگال

سگال

بلوک سبک معدنی 15 تحویل صدرا
موجودیموجودی : ۵,۰۰۰ عدد
تحویل کار
تحویل کار
فروش آنی
استعلامی
خرده/عمده
عمده/خرده
بدون بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر عدد
۱۱,۳۰۰ تومان
بلوک سبک معدنی 10 تحویل صدرا
موجودیموجودی : ۵,۰۰۰ عدد
تحویل کار
تحویل کار
فروش آنی
استعلامی
خرده/عمده
عمده/خرده
بدون بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر عدد
۹,۳۵۰ تومان
آجر گری کوار (درجه یک)- عمده
موجودیموجودی : ۹۹,۹۸۵ تن
تحویل کار
تحویل کار
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بدون بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر تن
۸۶۱,۰۰۰ تومان
آجر سه گل کوره افضلیان کوار (درجه یک)
موجودیموجودی : ۹۸۵ تن
تحویل کار
تحویل کار
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بدون بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر تن
۸۹۲,۵۰۰ تومان
پودر سنگ برمشور
موجودیموجودی : ۶,۶۴۰ پاکت
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بدون بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر پاکت
۷,۸۰۰ تومان
پودر سنگ سیوند
موجودیموجودی : ۶,۴۴۵ پاکت
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بدون بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر پاکت
۹,۳۰۰ تومان
حمل خرده با نیسان
موجودیموجودی : ۸,۱۱۵ عدد
تحویل کار
تحویل کار
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بدون بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر عدد
۱,۰۰۰ تومان
آجر سه گل مرودشت _درجه1 _ عمده
موجودیموجودی : ۱۰,۰۰۰ تن
تحویل کار
تحویل کار
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بدون بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر تن
۸۷۲,۰۰۰ تومان
ماسه شسته
موجودیموجودی : ۱۰ تن
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بدون بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر تن
۲۹۹,۶۰۰ تومان
ماسه شکسته 06
موجودیموجودی : ۱۰ تن
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بدون بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر تن
۲۹۹,۶۰۰ تومان
بلوک سنگین دیواری
موجودیموجودی : ۹۵,۷۵۰ عدد
تحویل کار
تحویل کار
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بدون بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر عدد
۶,۸۵۰ تومان
بلوک سبک معدنی 10
موجودیموجودی : ۴,۷۰۰ عدد
تحویل کار
تحویل کار
فروش آنی
استعلامی
خرده/عمده
عمده/خرده
بدون بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر عدد
۹,۴۵۰ تومان