گروه ساختمانی من و تو هوم

گروه ساختمانی من و تو هوم

شیر چپقی روپیچ یکسر کوپلی
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بازاریابی
بازاریابی

از ۱ تا ۲,۰۰۰ عدد ۲۴۰,۵۷۰ تومان ۱۰%
قیمت هر عدد
۲۶۷,۳۰۰ تومان
شیر یکطرفه رزوه ای
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر عدد
۱۳۳,۰۰۰ تومان
سه راهه °180 مساوی رزوه ای
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بدون بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر عدد
۶۱,۲۹۰ تومان
سه راهی تبدیل توپیچ کلمپی
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بازاریابی
بازاریابی

از ۱ تا ۲,۰۰۰ عدد ۱,۴۶۴,۹۳۰ تومان ۱۰%
قیمت هر عدد
۱,۶۲۷,۷۰۰ تومان
زانو خاردار طرح جدید
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بازاریابی
بازاریابی

از ۱ تا ۲,۰۰۰ عدد ۵۹,۸۵۰ تومان ۱۰%
قیمت هر عدد
۶۶,۵۰۰ تومان