گروه ساختمانی من و تو هوم

گروه ساختمانی من و تو هوم

شیر چپقی روپیچ یکسر کوپلی
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بدون بازاریابی
بازاریابی

از ۱ تا ۲,۰۰۰ عدد ۲۴۰,۵۷۰ تومان ۱۰%
قیمت هر عدد
۲۶۷,۳۰۰ تومان
شیر یکطرفه رزوه ای
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بدون بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر عدد
۱۳۳,۰۰۰ تومان
شیر هواگیری دستی رزوه ای
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بدون بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر عدد
۱۲,۹۰۰ تومان
سه راهه °180 مساوی رزوه ای
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بدون بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر عدد
۶۱,۲۹۰ تومان
زانو دیواری پرسی (طرح قدیم)
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بدون بازاریابی
بازاریابی

از ۱ تا ۲,۰۰۰ عدد ۱۴۴,۵۴۰ تومان ۱۰%
قیمت هر عدد
۱۶۰,۶۰۰ تومان
زانو خاردار طرح جدید
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بدون بازاریابی
بازاریابی

از ۱ تا ۲,۰۰۰ عدد ۵۹,۸۵۰ تومان ۱۰%
قیمت هر عدد
۶۶,۵۰۰ تومان
سه راهه °180 دیواری توپیچ پرسی
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بدون بازاریابی
بازاریابی

از ۱ تا ۲,۰۰۰ عدد ۱۹۰,۸۰۰ تومان ۱۰%
قیمت هر عدد
۲۱۲,۰۰۰ تومان