تولیدات بتنی 155

تولیدات بتنی 155

بلوک سه جداره لیکا 14.5
موجودیموجودی : ۳۵۰ عدد
تحویل کار
تحویل کار
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بدون بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر عدد
۱۹,۲۰۰ تومان
بلوک سه جداره لیکا 12.5
موجودیموجودی : ۲,۲۵۰ عدد
تحویل کار
تحویل کار
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بدون بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر عدد
۱۸,۵۰۰ تومان
بلوک سبک سیمانی لیکا 15
موجودیموجودی : ۴,۰۰۰ عدد
تحویل کار
تحویل کار
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بدون بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر عدد
۱۶,۲۰۰ تومان
بلوک سبک سیمانی لیکا 10
موجودیموجودی : ۴,۰۰۰ عدد
تحویل کار
تحویل کار
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بدون بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر عدد
۱۲,۵۰۰ تومان