تخفیف ویژه
بلوک سبک لیپر

بلوک سبک لیپر

بلوک نیمه سایز 20
موجودیموجودی : ۱۰,۰۰۰ عدد
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بدون بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر عدد
۱۰,۵۷۰ تومان
بلوک نیمه سایز 15
موجودیموجودی : ۱۰,۰۰۰ عدد
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بدون بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر عدد
۸,۰۶۰ تومان
بلوک نیمه سایز 10
موجودیموجودی : ۱۰,۰۰۰ عدد
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بدون بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر عدد
۶,۲۱۰ تومان
بلوک نیمه سایز 7
موجودیموجودی : ۱۰,۰۰۰ عدد
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بدون بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر عدد
۵,۹۹۰ تومان
بلوک سبک لیپر سایز 20
موجودیموجودی : ۹,۹۰۰ عدد
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر عدد
۱۹,۲۹۰ تومان
بلوک سبک لیپر سایز 15
موجودیموجودی : ۷,۰۰۰ عدد
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر عدد
۱۴,۶۰۰ تومان
بلوک سبک سوپر لیپر سایز 14 سه جداره
موجودیموجودی : ۸,۲۰۰ عدد
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر عدد
۲۱,۶۹۰ تومان
بلوک سبک سوپر لیپر سایز 10 سه جداره
موجودیموجودی : ۱۰,۰۰۰ عدد
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر عدد
۱۴,۴۹۷ تومان
بلوک سبک لیپر سایز 10
موجودیموجودی : ۹,۵۰۰ عدد
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر عدد
۱۱,۷۷۲ تومان
بلوک سبک لیپر سایز 7
موجودیموجودی : ۲۲,۴۰۰ عدد
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر عدد
۱۰,۷۹۱ تومان