تخفیف ویژه
کلینیک ساختمانی آراد

کلینیک ساختمانی آراد

شیر ظرفشویی طرح آلبرت _ KIG
موجودیموجودی : ۱۰ عدد
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بازاریابی
بازاریابی

۸%
قیمت هر عدد
۲,۰۴۰,۰۰۰
۱,۸۷۶,۸۰۰ تومان
تخفیف زمانی۱۷:۱۵:۵
دقیقهساعتروز
شیر ظرفشویی طرح الیزه _ KIG
موجودیموجودی : ۱۰ عدد
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بازاریابی
بازاریابی

۸%
قیمت هر عدد
۳,۰۱۰,۰۰۰
۲,۷۶۹,۲۰۰ تومان
تخفیف زمانی۱۷:۱۵:۲
دقیقهساعتروز
شیر ظرفشویی طرح کوانتوم _ KIG
موجودیموجودی : ۱۰ عدد
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بازاریابی
بازاریابی

۸%
قیمت هر عدد
۱,۲۵۰,۰۰۰
۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان
تخفیف زمانی۱۷:۱۴:۵۷
دقیقهساعتروز
شیر ظرفشویی طرح ونتو _ KIG
موجودیموجودی : ۱۰ عدد
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بازاریابی
بازاریابی

۸%
قیمت هر عدد
۱,۲۵۰,۰۰۰
۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان
تخفیف زمانی۱۷:۱۴:۳۸
دقیقهساعتروز
شیر ظرفشویی طرح ویولن _ KIG
موجودیموجودی : ۱۰ عدد
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بازاریابی
بازاریابی

۸%
قیمت هر عدد
۲,۷۳۰,۰۰۰
۲,۵۱۱,۶۰۰ تومان
تخفیف زمانی۱۷:۱۴:۲۹
دقیقهساعتروز
شیر ظرفشویی طرح آسو _ KIG
موجودیموجودی : ۱۰ عدد
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بازاریابی
بازاریابی

۸%
قیمت هر عدد
۷۴۰,۰۰۰
۶۸۰,۸۰۰ تومان
تخفیف زمانی۱۷:۱۴:۲۴
دقیقهساعتروز
شیر ظرفشویی طرح جنوا _ KIG
موجودیموجودی : ۱۰ عدد
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بازاریابی
بازاریابی

۸%
قیمت هر عدد
۳,۵۹۰,۰۰۰
۳,۳۰۲,۸۰۰ تومان
تخفیف زمانی۱۷:۱۴:۲۲
دقیقهساعتروز
شیر ظرفشویی طرح فیگارو _ KIG
موجودیموجودی : ۱۰ عدد
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر عدد
۲,۷۴۰,۰۰۰ تومان
شیر ظرفشویی طرح ریمو _ KIG
موجودیموجودی : ۱۰ عدد
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بازاریابی
بازاریابی

۸%
قیمت هر عدد
۱,۶۵۰,۰۰۰
۱,۵۱۸,۰۰۰ تومان
تخفیف زمانی۱۷:۱۴:۸
دقیقهساعتروز
شیر ظرفشویی طرح اکتاو _ RASSAN
موجودیموجودی : ۱۰ عدد
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بازاریابی
بازاریابی

۵%
قیمت هر عدد
۱,۹۱۸,۰۰۰
۱,۸۲۲,۱۰۰ تومان
تخفیف زمانی۱۷:۱۴:۳
دقیقهساعتروز
شیر ظرفشویی طرح الیزه _ RASSAN
موجودیموجودی : ۱۰ عدد
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بازاریابی
بازاریابی

۵%
قیمت هر عدد
۳,۳۰۲,۰۰۰
۳,۱۳۶,۹۰۰ تومان
تخفیف زمانی۱۷:۱۳:۵۹
دقیقهساعتروز
شیر ظرفشویی طرح آلیس _ RASSAN
موجودیموجودی : ۱۰ عدد
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بازاریابی
بازاریابی

۵%
قیمت هر عدد
۳,۰۷۷,۰۰۰
۲,۹۲۳,۱۵۰ تومان
تخفیف زمانی۱۷:۱۳:۴۱
دقیقهساعتروز