گروه ساختمانی من و تو هوم

گروه ساختمانی من و تو هوم

لوله پنج لایه Pert/Al/Pert
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بازاریابی
بازاریابی

از ۱ تا ۴,۰۰۰ متر ۱۵,۲۵۵ تومان ۱۰%
قیمت هر متر
۱۶,۹۵۰ تومان
لوله پنج لایه Pex/Al/Pex
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بازاریابی
بازاریابی

از ۱ تا ۴,۰۰۰ متر ۱۵,۲۵۵ تومان ۱۰%
قیمت هر متر
۱۶,۹۵۰ تومان
شیر چپقی روپیچ یکسر کوپلی
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بازاریابی
بازاریابی

از ۱ تا ۲,۰۰۰ عدد ۲۴۰,۵۷۰ تومان ۱۰%
قیمت هر عدد
۲۶۷,۳۰۰ تومان
شیر کلکتوری یکسر کوپلی
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بازاریابی
بازاریابی

از ۱ تا ۲,۰۰۰ عدد ۵۷,۱۵۰ تومان ۱۰%
قیمت هر عدد
۶۳,۵۰۰ تومان
فوم لوله
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بازاریابی
بازاریابی

از ۱ تا ۲,۰۰۰ عدد ۱,۸۰۰ تومان ۱۰%
قیمت هر عدد
۲,۰۰۰ تومان
قیچی برش
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بازاریابی
بازاریابی

از ۱ تا ۲,۰۰۰ عدد ۱۳۳,۴۵۲ تومان ۱۰%
قیمت هر عدد
۱۴۸,۲۸۰ تومان
بست لوله
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بازاریابی
بازاریابی

از ۱ تا ۲,۰۰۰ عدد ۴۷۷ تومان ۱۰%
قیمت هر عدد
۵۳۰ تومان
فنر داخلی خم لوله
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بازاریابی
بازاریابی

از ۱ تا ۲,۰۰۰ عدد ۳۳,۱۲۰ تومان ۱۰%
قیمت هر عدد
۳۶,۸۰۰ تومان
فنر خارجی خم لوله
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بازاریابی
بازاریابی

از ۱ تا ۲,۰۰۰ عدد ۴۱,۵۴۴ تومان ۱۰%
قیمت هر عدد
۴۶,۱۶۰ تومان
جعبه کلکتور
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بازاریابی
بازاریابی

از ۱ تا ۲,۰۰۰ عدد ۴۱۴,۸۳۷ تومان ۱۰%
قیمت هر عدد
۴۶۰,۹۳۰ تومان
بست خاردار مخصوص گرمایش از کف
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بازاریابی
بازاریابی

از ۱ تا ۲,۰۰۰ عدد ۱۶۲ تومان ۱۰%
قیمت هر عدد
۱۸۰ تومان
بست نگهدارنده کلکتور
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بازاریابی
بازاریابی

از ۱ تا ۲,۰۰۰ عدد ۱۵,۲۲۸ تومان ۱۰%
قیمت هر عدد
۱۶,۹۲۰ تومان